Τα οκτώ κρίσιμα σημεία πολλαπλής συμμόρφωσης εν όψει της νέας ΚΑΠ

Τα οκτώ κρίσιμα σημεία πολλαπλής συμμόρφωσης εν όψει της νέας ΚΑΠ

Σε 8 πρότυπα που θα πρέπει να τηρούν όλοι οι αγρότες εφόσον θέλουν να λαµβάνουν βασική ενίσχυση µε βάση τη νέα ΚΑΠ έχουν καταλήξει µέχρι στιγµής οι ευρωπαϊκές αρχές.

Συγκεκριµένα, στο πιο πρόσφατο κείµενο που δηµοσιεύτηκε στις 2 Ιουνίου, περιγράφονται τα πρότυπα «για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης». Σήµερα, αυτά είναι γνωστά ως «κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης» και αποτελούν τα κριτήρια καταβολής επιδοτήσεων για την περίοδο 2014-2020.

Πιο αναλυτικά τα 8 νέα πρότυπα όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα είναι:

1) ∆ιατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των µόνιµων βοσκοτόπων σε σχέση µε τη γεωργική έκταση σε εθνικό, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο οµάδας εκµεταλλεύσεων ή σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Η αναλογία αυτή δεν µειώνεται κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % σε σύγκριση µε το έτος αναφοράς 2015.

2) Ελάχιστη προστασία των υγροτόπων και τυρφώνων το αργότερο έως το 2024.

3) Απαγόρευση της καύσης υπολειµµάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.

4) ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος υδατορευµάτων.

5) ∆ιαχείριση της κατεργασίας του εδάφους ή άλλες κατάλληλες τεχνικές καλλιέργειας για τον περιορισµό του κινδύνου υποβάθµισης του εδάφους, λαµβανοµένης υπόψη της κλίσης των πρανών.

6) Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους σε περιόδους και περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

7) Αµειψισπορά ή άλλες πρακτικές που αποσκοπούν στη διατήρηση του εδαφικού δυναµικού, όπως η διαφοροποίηση καλλιεργειών.

Ελάχιστο ποσοστό της αρόσιµης γης και των µόνιµων καλλιεργειών που διατίθενται για:
1. i) µη παραγωγικά στοιχεία ή
2. ii) εµβόλιµες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που δεσµεύουν το άζωτο, οι οποίες καλλιεργούνται χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  •    ∆ιατήρηση χαρακτηριστικών του τοπίου
  •    Απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών
  •    Προαιρετικά, µέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών

8) Απαγόρευση της µετατροπής ή άροσης των µόνιµων βοσκότοπων που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι µόνιµοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Σηµειώνεται εδώ πως για τα «οικοπρογράµµτα» θα οριστούν δράσεις που θα απαιτούν από τους αγρότες να κάνουν «το κάτι παραπάνω» σε σχέση µε τα παραπάνω πρότυπα (π.χ αµειψισπορά σε µεγαλύτερη έκταση κ.ο.κ).

Πηγή : agronews.gr